Algemene voorwaarden verhuurder

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, evenals de daaruit voortvloeiende afspraken tussen IdealEstate Rental Consultancy en de verhuurder.

Artikel 2: Definities
2.1 IdealEstate Rental Consultancy, in het vervolg te noemen IdealEstate: Een woningbemiddelingsbureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer: 59277726 en te noemen onder webadres: www.idealestate.nl.
2.2 Verhuurder: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die IdealEstate een woonruimte aanbiedt ter bemiddeling.
2.3 Woonruimte: Een besloten ruimte die blijkens zijn inrichting bestemd is om als één afzonderlijk geheel te
voorzien in woongelegenheid en waarvan de delen blijkens de inrichting van die ruimte niet bestemd zijn om afzonderlijk in gebruik te worden gegeven.
2.4 Woningzoekende: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die IdealEstate opdracht geeft om te bemiddelen bij het zoeken van woonruimte.
2.5 Huurprijs: De prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het gebruik van de woonruimte.

Artikel 3: Voorwaarden bemiddeling woonruimte
3.1 IdealEstate is verplicht alvorens tot verhuur van woonruimte over te gaan de eigenaar van de woonruimte om een schriftelijke toestemming te vragen.
3.2 IdealEstate onthoudt zich van bemiddeling indien de woning via derden, anders dan de eigenaar of beheerder van de woning, wordt verkregen.
3.3 Alvorens een overeenkomst tot stand komt is de verhuurder verplicht geldige identiteitspapieren aan IdealEstate te overleggen.
3.4 Indien de aangeboden prijs meer omvat dan enkel de kale huur van de woonruimte, is IdealEstate verplicht de kosten van het meerdere te specificeren.
3.5 De verhuurder zal aan IdealEstate alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn om haar
verplichtingen uit de Verordening op de Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus na te komen. De verhuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en bescheiden die in verband hiermee worden verstrekt.
3.6 IdealEstate zal de verhuurder op de hoogte houden van de verrichte en te verrichten werkzaamheden en zal aan de verhuurder verantwoording afleggen van de wijze waarop deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.
3.7 De verhuurder is aan IdealEstate geen inschrijfgeld verschuldigd voor het aanbieden van woonruimte ter bemiddeling.
3.8 IdealEstate werkt volgens het 'no cure, no pay' principe. Bij een succesvolle verhuur vragen wij voor onze bewezen diensten een vergoeding van 7% van de jaarhuur, met een minimum van €995,-. Bij een huurperiode korter dan 12 maanden rekenen we 7% over de totale huuropbrengst, met een minimum van €750,-. De bedragen zijn exclusief BTW. Indien een huurder door gebruikmaking van bijvoorbeeld de diplomaten clausule vervroegd opzegt, dan wordt courtage gerestitueerd tot aan de minimum courtage. IdealEstate brengt geen extra kosten in rekening voor marketingactiviteiten en rekent geen intrekkingskosten! IdealEstate brengt deze kosten alleen in rekening wanneer een huurovereenkomst tot stand komt tussen de verhuurder en woningzoekende.
3.9 Indien IdealEstate een woningzoekende aan verhuurder bekend heeft gemaakt en er een mondeling akkoord is tussen beiden, is de verhuurder verplicht de bemiddeling via IdealEstate te laten lopen. Als de huurovereenkomst op andere wijze tot stand komt, is de verhuurder IdealEstate een bedrag verschuldigd van één maand huur vermeerderd met BTW.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 De verhuurder vrijwaart IdealEstate tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door IdealEstate in opdracht van de verhuurder worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid van IdealEstate.
4.2 In geval van een geschil zal het door IdealEstate uit te keren bedrag nimmer meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
4.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Algemene voorwaarden woningzoekende

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen IdealEstate Rental Consultancy en de woningzoekende.

Artikel 2: Definities
2.1 IdealEstate Rental Consultancy, in het vervolg te noemen IdealEstate: Een woningbemiddelingsbureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK nummer: 59277726 te noemen onder webadres: www.idealestate.nl.
2.2 Woningzoekende: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die IdealEstate opdracht geeft om te bemiddelen bij het zoeken van woonruimte.
2.3 Bemiddelingsovereenkomst: Een opdracht tot bemiddeling van de woningzoekende aan IdealEstate, conform artikel 7:425-428 BW.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de woningzoekende en IdealEstate.
3.2 Na een verzoek tot bezichtiging van een woonruimte, welke aangeboden wordt door IdealEstate, geldt dit verzoek als een opdracht.
3.3 De woningzoekende is verplicht geldige identiteitspapieren aan IdealEstate beschikbaar te stellen.
Daarnaast dient de woningzoekende de door IdealEstate vereiste documenten (zie website) aan te leveren.
3.4 Alle aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte door IdealEstate zijn vrijblijvend.

Artikel 4: Opdracht algemeen
4.1 De werkzaamheden van IdealEstate zijn: het adviseren op het gebied van huren, het zoeken naar geschikte woonruimte, het bezichtigen van woonruimte en het tot stand brengen van de huurovereenkomst.
4.2 De woningzoekende verstrekt aan IdealEstate alle informatie en bescheiden die noodzakelijk zijn om de opdracht correct uit te voeren en het nakomen van de verplichtingen uit de Verordening op de Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus. De woningzoekende is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie.
4.3 IdealEstate houdt de woningzoekende op de hoogte van de verrichte en te verrichten werkzaamheden.

Artikel 5: Bemiddelingscourtage
5.1 IdealEstate werkt conform het 'No cure no pay' principe. Enkel wanneer een woningzoekende, na een succesvolle bemiddeling door IdealEstate, een woning buiten de eigen portfolio huurt dan is de woningzoekende een bemiddelingscourtage verschuldigd van één maand huur (excl BTW). Huurt een woningzoekende een woning uit de eigen portfolio dan zijn er geen kosten verschuldigd.
5.2 Het verschuldigde bedrag (huur, waarborgsom en bemiddelingscourtage) dient voor de check-in op de rekening te staan van IdealEstate. Indien het verschuldigde bedrag niet op de rekening staat vindt er geen sleuteloverdracht plaats.
5.3 De woningzoekende is IdealEstate de volledige bemiddelingscourtage verschuldigd, indien blijkt dat de woningzoekende zonder medeweten van IdealEstate achteraf toch de woonruimte heeft geaccepteerd, die eerder door IdealEstate aan de woningzoekende was aangeboden en hij of zij destijds heeft geweigerd.
5.4 Indien de woningzoekende IdealEstate de opdracht geeft voor bemiddeling bij het vinden van een woning en woningzoekende een woning accepteert (en een intentieverklaring heeft getekend), is woningzoekende verplicht om een huurovereenkomst met een woningaanbieder tot stand te laten komen door bemiddeling van IdealEstate. Als de huurovereenkomst op andere wijze tot stand komt, is woningzoekende aan IdealEstate een bedrag verschuldigd van één maand huur vermeerderd met BTW.
5.5 De woningzoekende dient aan de volgende zaken te voldoen alvorens de woonruimte aan hem of haar beschikbaar wordt gesteld:
- de huurovereenkomst dient door alle partijen te zijn ondertekend;
- de woningzoekende heeft de verschuldigde huur en borg betaald;
- de woningzoekende heeft IdealEstate de bemiddelingscourtage (tenzij verhuur uit eigen portfolio) betaald.

Artikel 6: Looptijd overeenkomst van opdracht
6.1 De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar eindigt door opzegging door één der partijen of op het moment dat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 7: Inschrijvingskosten
7.1 Woningzoekende is aan IdealEstate geen inschrijfgeld/kosten verschuldigd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 IdealEstate is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder zijn verplichtingen als verhuurder nakomt.
8.2 De woningzoekende vrijwaart IdealEstate tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door IdealEstate in opdracht van de woningzoekende worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid van IdealEstate.
8.3 In geval van een geschil zal het door IdealEstate uit te keren bedrag nimmer meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8.4 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Copyright IdealEstate - Amsterdam © 2013 - Algemene voorwaarden - Disclaimer